کمیته آموزش و تحقیقات انجمن مهندسی دریایی ایران به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی دریایی کشور از یک سو و ارگانهای دریایی از سوی دیگر و همچنین بررسی و تحلیل مشکلات و چالشهای موجود در توسعهی آموزش و تحقیقات دریایی کشور تشکیل شده است. این کمیته به همراه کمیتههای کشتیسازی، خودکفایی تأمین تجهیزات، مواد و خدمات فنی مهندسی، مهندسی ساحلی و فراساحلی،  کشتیرانی و دریانوردی، کمیته شناورهای تندرو و کمیته قوانین، مقررات و استانداردها هشت کمیته تخصصی انجمن را تشکیل میدهند.

این کمیته با برگزاری جلسات متعدد در نظر دارد مسایل و مشکلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی دریایی کشور را مورد بررسی قرار داده و با جمعبندی نظرات، راهحلهای پیشنهادی را به مسوؤلین ذیربط ارائه دهد.

                  

اهداف:

تشکیل بانک اطلاعات متخصصین دریایی، تجهیزات میدانی و آزمایشگاهی و توانمندیهای آموزشی- پژوهشی دریایی کشور

شناسایی نیازهای آموزشی- پژوهشی ارگانهای دریایی

ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی دریایی از یک سو و ارگانهای دریایی کشور از سوی دیگر

انتقال نیازهای اساسی دانشگاهها و مراکز پژوهشی دریایی به مسوولین ذیربط

پیگیری مسایل و مشکلات اعضاء در زمینههای مرتبط با آموزش و تحقیقات دریایی و انعکاس آن به سازمانها و نهادهای اجرایی و تصمیمگیر

تلاش برای توسعهی آموزش و پژوهش دریایی کشور

 

محورهای کاری:

- تشکیل جلسات منظم با حضور نمایندگان دانشگاهها و مراکز پژوهشی و ارگانهای دریایی

- جمعآوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای آموزشی- پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی دریایی و امکانات و تجهیزات آنها

- جمعآوری نیازهای آموزشی- پژوهشی ارگانهای دریایی

- همکاری با دبیرخانه،کمیتهها و کارگروههای شورای عالی صنایع دریایی به خصوص کمیته آموزش، تحقیقات و فناوری این شورا

- همکاری با گروه علوم و فنون دریایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت