با توجه به اهمیت موضوع شناورهای تندرو و کاربری آن در بخشهای مختلف صنایع دریایی کشور اعم از نظامی، غیرنظامی و بالاخص در بخش خصوصی، کمیته شناورهای تندرو در زمان برگزاری همایش سیزدهم صنایع دریایی (آبانماه1390) به عنوان هفتمین کمیته تخصصی انجمن شروع به فعالیت نموده است. تشکیل کمیته شناورهای تندرو، محیطی برای طرح وسیعتر مسایل مربوط به شناورهای تندرو و بررسی آن از زوایای مختلف در حوزههایی همچون طراحی، تولید و بکارگیری تجربیات و ارائه راهکارها میباشد.

از طرفی دیگر مقوله گردشگری دریایی در کشور از اقبال اولیه ای مواجه شده است که لزوم پرداختن انجمن مهندسی دریای به آن را اجتنابناپذیر ساخته است. در راستای بسط و توسعه گردشگری دریایی جهت رونق صنعت و خدمات دریایی در سال 1393 انجمن مهندسی دریایی کمیته شناورهای تندرو را به کمیته گردشگری دریایی و شناورهای تندرو تغییر نام داد.

         

اهداف:

جایگاهی برای مطالبات طراحی، تحقیقات، ساخت و کاربری شناورهای تندرو و طرح مسایل و مشکلات و درخواستها از مجموعههای دولتی، خصوصی، دانشگاهی، در جهت رشد و توسعه این نوع شناورها

گسترش دانش در زمینه شناورهای تندرو

گسترش تکنولوژی در زمینه شناورهای تندرو

شناسایی بازارهای هدف و گسترش دامنه کاربری در زمینه شناورهای تندرو

گسترش صنعت در زمینه شناورهای تندرو

گسترش نیروی انسانی در زمینه شناورهای تندرو

فرهنگسازی برای گردشگری دریایی

 ترویج گردشگری دریایی

ایجاد زیرساختها برای توسعه گردشگری دریایی

تهیه طرح جامع و نقشه راه گردشگری دریایی

 

محورهای کاری:

گسترش فرهنگ استفاده از شناورهای تندرو در بخش مسافربری و تفریحی

توجه به صنایع پائین دستی مرتبط با حلقه طراحی، تولید، بکارگیری شناورهای تندرو

بکارگیری قابلیتهای سازمان ایرانگردی و جهانگردی جهت توسعه بهره برداری از شناورهای تفریحی

فرهنگ سازی و آموزش جهت استفاده از این شناورها با برگزاری همایش، مسابقات شناورها و... برای جذب حداکثری بخشهای خصوصی و غیرنظامی

اعطای تسهیلات برای خرید شناور

مطرح نمودن موضوع شناورهای تندرو در شورایعالی صنایع دریایی

طرح مسائل گردشگری دریایی در شورایعالی صنایع دریایی

پیگیری چگونگی و نحوه برگزاری مسابقات شناورهای تندرو در دریا

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت