با توجه به اهمیت استانداردها، مقررات و قوانین در صنایع دریایی و ضرورت ایجاد تعامل و ارتباط با سازمانها و موسسات مرتبط، با آغاز بکار دوره جدید هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی مقرر گردید تا کمیته تخصصی  قوانین، مقررات و استانداردها با حضور کارشناسان و متخصصان تشکیل گردد. هدف اصلی این کمیته، شناسایی مشکلات، مسایل مرتبط با استانداردها و قوانین در صنایع دریایی و ارائه راهکارها در راستای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود صنایع دریایی می باشد.

اهـداف :     

نیازسنجی در حوزه نظام مهندسی و نظام مدیریت کیفیت در صنایع دریایی

بررسی قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فراساحل و استانداردسازی مشاغل فراساحل

مطالعه و بررسی قوانین و استانداردهای مرتبط با ساخت و کلاس نمودن شناورهای فلزی، سنتی تجاری و تندرو

بررسی و مطالعه موارد مرتبط با مقررات گمرکی و ارائه راهکارها در مبارزه با تحریمها

تعامل با سازمان ملی استاندارد در راستای تدوین و تصویب استانداردهای مرتبط با صنایع دریایی

تعریف مشاغل دریایی، تدوین الزامات مرتبط با آموزش پرسنل، تایید و احراز صلاحیت آنها

ایجاد تعامل بین موسسات نظارتی، سازمانها و موسسات مرتبط با توسعه قوانین و مقررات دریایی و نیز استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده در این حوزه

محورهای کاری:

محورهای کاری این کمیته در غالب کار گروههای زیر تعریف شده و پیگیری خواهد شد:

تدوین مشاغل، استانداردهای مرتبط با فراساحل، بررسی دستورالعملهای مورد نیاز در خصوص سکوهای متحرک فراساحلی و شناورهای خدماتی

بررسی طرح نظام مهندسی دریا تدوین و تصویب طرح پیشنهادی نظام مهندسی دریایی و ارائه راهکارهای اجرایی

بررسی روشهای مقابله با تحریمها در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب صنایع دریایی

استاندارد سازی قوانین و مقررات در حوزه صنایع دریایی و تعامل با سازمان ملی استاندارد

توسعه قوانین و مقررات مرتبط با بیمه دریایی در زمینه فعالیت شرکتهای کشتیرانی

آموزش و اخذ گواهینامههای تخصصی پرسنل عملیاتی فراساحل

توسعه قوانین و مقررات مربوط به ساخت، نگهداری و کاربری شناورهای تندرو و توسعه فرهنگ استفاده از این شناورها

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی